فروشگاه

 

بسته بندی نوع C که با چهار سایر مختلف شیشه و در وزن های متفاوت طبق مشخصات زیر در شیش وزن متفاوت میباشند:

شماره یک-C-سایز شیشه ۱ کد محصول: ۴۴۰۳۰۲۵۱۸
وزن خالص:۰٫۵ گرام:
نوع زعفران:نگین,پوشال درجه یک
اندازه پکینگ:۲٫۸ * ۲٫ ۸ *۷٫۵ cm
 شماره دو-C-سایز شیشه ۲
کد محصول: ۴۴۰۳۰۲۵۱۱
وزن خالص: ۱ گرام
نوع زعفران:نگین,پوشال درجه یک
اندازه پکینگ:۳٫۵ * ۳٫۵ * ۸٫۷ cm
 شماره سه-C-سایز شیشه ۳ کد محصول: ۴۴۰۳۰۲۵۱۲
وزن خالص: ۲ گرام
نوع زعفران:نگین,پوشال درجه یک
اندازه پکینگ:۴ * ۴ * ۱۰٫۵ cm
 شماره چهار-C-سایز شیشه ۴ کد محصول: ۴۴۰۳۰۲۵۱۳
وزن خالص: ۳ گرام
نوع زعفران:نگین,پوشال درجه یک
اندازه پکینگ:۴٫۸ * ۴٫۸ * ۱۲٫۸ cm
 شماره پنج-C-سایز شیشه ۵ کد محصول: ۴۴۰۳۰۲۵۱۴
وزن خالص: ۴ گرام
نوع زعفران:نگین,پوشال درجه یک
اندازه پکینگ:۴٫۸ * ۴٫۸ * ۱۲٫۸ cm
 شماره شش-C-سایز شیشه ۶ کد محصول: ۴۴۰۳۰۲۵۱۵
وزن خالص: ۵ گرام
نوع زعفران:نگین,پوشال درجه یک
اندازه پکینگ:۴٫۸ * ۴٫۸ * ۱۲٫۸ cm

بسته بندی نوع B که با چهار سایر مختلف شیشه و در وزن های متفاوت طبق مشخصات زیر در هشت وزن متفاوت میباشند:

شماره ۱-B-سایز شیشه ۱ کد محصول: ۴۴۰۳۰۲۵۲۸
وزن خالص:۰٫۵ گرام
نوع زعفران: پوشال درجه یک
اندازه پکینگ:۲٫۵ * ۲٫۵ * ۶٫۷ cm
شماره ۲-B-سایز شیشه ۲ کد محصول: ۴۴۰۳۰۲۵۲۱
وزن خالص: ۱ گرام
نوع زعفران: پوشال درجه یک
اندازه پکینگ:۳٫۵ * ۳٫۵ * ۷٫۷ cm
شماره ۳-B-سایز شیشه ۳ کد محصول: ۴۴۰۳۰۲۵۲۳
وزن خالص: ۳ گرام
نوع زعفران: پوشال درجه یک
اندازه پکینگ:۵ * ۵ * ۱۱٫۷ cm
شماره ۴-B-سایز شیشه ۴ کد محصول: ۴۴۰۳۰۲۵۲۴
وزن خالص: ۴ گرام
نوع زعفران: پوشال درجه یک
اندازه پکینگ:۵ * ۵ * ۱۱٫۷ cm
شماره ۵-B-سایز شیشه ۵ کد محصول: ۴۴۰۳۰۲۵۲۴
وزن خالص: ۵ گرام
نوع زعفران: پوشال درجه یک
اندازه پکینگ:۵ * ۵ * ۱۱٫۷ cm
شماره ۶-B-سایز شیشه ۶ کد محصول: ۴۴۰۳۰۲۵۲۵
وزن خالص:۰٫۲ گرام
نوع زعفران: پوشال درجه یک
اندازه پکینگ:۲٫۵ * ۲٫۵ * ۶٫۷ cm
شماره ۷-B-سایز شیشه ۷ کد محصول: ۴۴۰۳۰۲۵۲۶
وزن خالص: ۰٫۳۰ گرام
نوع زعفران: پوشال درجه یک
اندازه پکینگ:۳٫۵ * ۳٫۵ * ۷٫۷ cm
شماره ۸-B-سایز شیشه ۸ کد محصول: ۴۴۰۳۰۲۵۲۷
وزن خالص: ۰٫۴۰ گرام
نوع زعفران: پوشال درجه یک
اندازه پکینگ:۳٫۵ * ۳٫۵ * ۷٫۷ cm

بسته بندی نوع A که با چهار سایر مختلف شیشه و در وزن های متفاوت طبق مشخصات زیر در چهار وزن متفاوت میباشند:

شماره ۱-A-سایز شیشه ۱ کد محصول: ۴۴۰۳۰۲۵۴۱
وزن خالص: ۱ گرام
نوع زعفران: نگین , پوشال درجه یک
اندازه پکینگ:۳ * ۳ * ۶٫۵ cm
شماره ۲-A-سایز شیشه ۲ کد محصول: ۴۴۰۳۰۲۵۴۲
وزن خالص: ۲ گرام
نوع زعفران: نگین , پوشال درجه یک
اندازه پکینگ:۴ * ۴ * ۸٫۵ cm
شماره ۳-A-سایز شیشه ۳ کد محصول: ۴۴۰۳۰۲۵۴۳
وزن خالص:۳ گرام
نوع زعفران: نگین درجه یک
اندازه پکینگ:۵ * ۵ * ۱۰٫۵ cm
شماره ۴-A-سایز شیشه ۴ کد محصول: ۴۴۰۳۰۲۵۴۴
وزن خالص: ۴ گرام
نوع زعفران: نگین درجه یک
اندازه پکینگ:۵ * ۵ * ۱۰٫۵ cm

hashflare cloud mining review